NIEUWS

Bevoegdheden in de toekomst

OCW is bezig met een toekomstverkenning rond bevoegdheden VO. Hierbij zijn allerlei partijen betrokken, waaronder SPV.

Mede naar aanleiding van de motie Rog waarin gevraagd wordt te onderzoeken of het mogelijk is ook voor de beroepsgerichte programma’s in het vmbo te werken met een PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift) wordt de toekomstverenning gestart met de beroepsgerichte programma’s van het vmbo.

In het kader hiervan worden 3 ontwerpsessies georganiseerd waarvoor jullie van harte uitgenodigd worden. Het wordt zeer op prijs gesteld dit bericht met je achterban te delen. Voor de beroepsgerichte programma’s in het vmbo is het van belang dat mensen met kennis van zaken deelnemen aan de ontwerpsessies, een beroepsgericht programma is immers iets heel anders dan een avo-vak.

De ontwerpsessies zijn gepland op:

  •             Donderdag 4 april, 13.00 – 17.00 uur in Utrecht (precieze tijdsblok en locatie volgt); eerste inhoudelijke O&O-sessie voor het onderzoek, brainstormsessie beroepsgerichte vakken in het vmbo
  •             Donderdag 11 april, 13.00 – 17.00 uur in Utrecht (precieze tijdsblok en locatie volgt); O&O-sessie beroepsgerichte vakken in het vmbo
  •             Donderdag 18 april, 13.00 – 17.00 uur in Utrecht (precieze tijdsblok en locatie volgt); O&O-sessie beroepsgerichte vakken in het vmbo

Voor deze drie O&O-sessies geldt dat OCW in elk geval gebruik zouden willen maken van expertise van:

  • Leraren in beroepsgerichte vakken (over alle profielen)
  • Schoolleiders vmbo-scholen (of breder)
  • Lerarenopleiders beroepsgerichte vakken (over alle profielen)
  • Platforms beroepsgericht vmbo (over alle profielen)
  • Experts uit het MBO die iets kunnen vertellen over het pdg vs. tweedegraads bevoegdheid

In elk geval zal in de brainstormsessie op 4 april de vraag centraal staan wat voor onderwijsprofessionals er nodig zijn in de beroepsgerichte vakken in het vmbo, ten einde daar de kwaliteit van onderwijs te kunnen bereiken die we willen. Wat moeten deze onderwijsprofessionals kennen en kunnen om te voorzien in de behoefte van de doelgroep, te voldoen aan de vakinhoudelijke eisen en een goede doorlopende leerlijn naar het mbo te kunnen bieden? In de vervolgbijeenkomsten verwacht ik dat we met meer gerichte vragen kunnen komen, gevoed door de input tijdens die brainstorm. NB: het gaat hierbij dus niet om AVO-vakken in de bovenbouw van het vmbo bb en kb.

Aanmelden voor een of meer sessies kan door een mail te sturen naar Janny Tan van OCW (jenny.tan@minocw.nl).