NIEUWS

Bijeenkomsten modernisering examenprogramma’s vmbo (-mbo)

Komende maand organiseren SLO en CvTE een aantal bijeenkomsten om de modernisering van de vmbo-examenprogramma’s te bespreken met vmbo-docenten en vertegenwoordigers van het vmbo, mbo en de bedrijfstakken. Consortium Beroepsonderwijs is gevraagd mee te denken met dit veranderingstraject en om met het Platform vmbo Techniek PIE-docenten voor deze bijeenkomsten te werven.

De moderniseringswens voor de vmbo-examenprogramma’s in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen is een nadrukkelijke wens van het onderwijsveld en de platforms. Het betreft de vmbo-examens van de profielen Bouwen, wonen en interieur (BWI), Produceren, installeren en energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T). Hiervoor worden tijdens de  bijeenkomsten eerst de wensen en (financiële) consequenties in kaart gebracht. Ook de toekomstige ontwikkelingen van praktijkleren, bedrijfssectoren en de aansluiting met mbo en de kwalificatiedossiers zullen worden besproken.

Notitie
De resultaten van de bijeenkomsten komen daarna in een notitie terecht. Hiermee worden de wenselijke moderniseringen en plan van aanpak geformuleerd voor de examenprogramma’s en syllabi van de betreffende profielvakken. Met de ontwikkelingen van de Nieuwe Leerweg en Curriculum.nu wordt ook rekening gehouden. SLO en CvTE zullen de notitie vervolgens met het ministerie van OCW bespreken. Verwacht wordt dat mogelijke moderniseringen op z’n vroegst pas vanaf schooljaar 2024 kunnen worden ingevoerd. 
 
Meer informatie over de bijeenkomsten is op te vragen bij Huub Huijs, Clustermanager beroepsgerichte vakken CvTE.